Ochrana pred požiarmi 

Služby "ušité" na mieru...

Ochranu pred požiarmi a služby technika požiarnej ochrany zabezpečujeme v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z.​. Okrem týchto služieb pomôžeme aj so správnym označením priestorov, poskytujeme odborné poradenstvo, vykonávame aj ​kontrolu požiarnych zariadení a vypracuje projekt požiarnej ochrany pre Vaše stavby. 

Technik požiarnej ochrany 

 •  vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Predaj a kontrola PHP a hydrantov

 • Kontrola hasiacich prístrojov,
 • Kontrola hydrantov a hadíc,
 • Kontrola požiarnych uzáverov VEKTOR, 
 • Predaj širokého sortimentu požiarnej ochrany: 
 1. Automatické hasiace zariadenia,
 2. hasiace prístroje,
 3. hlásiče dymu a plynu,
 4. Hydranty, 
 5. Hydrantové vybavenie, 
 6. Revízne a servisné zariadenia, 
 7. špeciálne hadice,
 8. tlakové fľaše a ventily. 

Projekt požiarnej ochrany 

 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Opýtajte sa naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.