Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Služby "ušité" na mieru...

Výkon povinností a zistení požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy SR (najmä zo Zákona č. 124/2006 Z.z., zákon o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov a Zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov).

Autorizovaný bezpečnostný technik 

 • Zabezpečenie služieb autorizovaného bezpečnostného technika
 • Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, pracovného prostredia,
 • Posúdenie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov a vybavenie všetkých úradných povinností súvisiacich so vznikom pracovného úrazu
 • Vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP na pracovisku, 
 • Zabezpečenie školení v oblasti BOZP (hľadanie a ponuka najvýhodnejších ponúk na trhu)

Koordinátor bezpečnosti - stavenisko 

 • Pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • Monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných skupín
 • Vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami, 
 • Kontrolu dodržiavania bezpečných pracovných postupov a opatrení určených v realizačnej dokumentácii, v technologických postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe
 • Návrhy preventívnych technických a organizačných riešení týkajúcich sa bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP)
 • Spoluprácu a konzultácie
 • Pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov

Dokumentácia BOZP

 • Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program realizácie tejto koncepcie
 • Vlastný zoznam prác a pracovísk 
 • Zoznam lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vrátane intervalov 
 • Písomný dokument o posúdení rizika (pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami) 
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
 • Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu,
 • Poskytnutie potrebných informácií a pokynov zamestnancom iného zamestnávateľa na zaistenie BOZP platných pre jeho pracoviská a priestory, 
 • Zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, 
 • Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku,
 • Evidencia úrazov, nebezpečných udalostí a chorôb z povolania..... 

Opýtajte sa na naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.